Zapisy do Żłobka i Przedszkola Lubliniec

Zapisy do żłobka i Przedszkola

Informacje o żłobku i Jeżykowym przedszkolu:

Żłobek dla 15 dzieci, sala doświadczenia świata, suchy basen z piłeczkami, Przedszkole w tym samym lokalu. Codziennie inna aktywność dla dzieci: plastyka, sensoplastyka®, gimnastyka, sensoryka światłem, czytanie bajek.
• Czesne w żłobku: 550zł miesięcznie (dla rodziców objętych programem 400+) lub 950zł bez dofinansowania
• Czesne w przedszkolu 175zł miesięcznie
Jeżykowe Przedszkole Małych Talentów w Lublińcu
• Wyżywienie 18zł dziennie – 4 posiłki dziennie,
Jednorazowe wpisowe 200zł.

Dokumenty do wypełnienia: Formularz zgłoszeniowy

Kontakt w sprawie rekrutacji:

e-mail:
tel: 883 944 556


Nasz Żłobek korzystał z dofinansowania ze środków budżetu państwa z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021. Dofinansowanie i całkowita wartość: 51 120zł. Dzięki czemu czesne dla rodziców w 2021r. mogło zostać obniżone o 80zł miesięcznie i wynosiło 470zł.


Projekt pod nazwą „Żłobek Timi drogą do aktywizacji zawodowej rodziców i opiekunów”
o numerach RPSL.08.01.03-24-079F/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.

Celem projektu było ułatwienie powrotu na rynek pracy 96 rodziców/opiekunów z terenu Lublińca, dzięki utworzeniu i utrzymaniu w okresie 01.09.2018 do 29.11.2020 r. 48 nowych miejsc opieki
nad dziećmi do lat 3.
Projekt ułatwił rodzicom/opiekunom powrót na rynek pracy poprzez utworzenie i zapewnienie fachowej opieki żłobkowej dzieciom do lat 3, przyczynił się do znacznego usprawnienia i przyspieszenia procesu poszukiwania pracy lub powrotu na rynek pracy osobom bezrobotnym, przebywającym
na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, wychowawczym (biernym zawodowo) oraz osobom pracującym, zagrożonym utratą zatrudnienia.

W ramach projektu realizowano: modernizację, doposażenie placówki, pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonej grupy oraz zajęć wspomagających rozwój dzieci.

Efektem projektu jest osiągnięcie wskaźników:
– Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
– Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie;
– Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
– Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu
– Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 673 271,19 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE: 1 422 280,51 PLN